top of page
ddta ta@4x.png

CẢI THIỆN

THỨC ĂN

DINH

DƯỠNG

PHƯƠNG PHÁP THỦY PHÂN

XỬ LÝ NHIỆT, SẤY KHÔ

  • Bảo tồn giá trị protein -> hàm lượng peptide hoạt tính sinh học  cao và đa dạng hơn.

  • Giá trị sinh lý và dinh dưỡng tốt hơn -> protein có hiệu năng tốt hơn.

  • Có thể gây biến tính protein -> hàm lượng peptide hoạt tính sinh học thu được giảm.

  • Protein không hòa tan gia tăng.

do thi@4x.png

Hiệu suất thức ăn tốt hơn với hàm lượng peptide, protein hòa tan và chất dinh dưỡng phong phú

do thi@4x.png

Hàm lượng một số chất dinh dưỡng hòa tan

Hàm lượng và giá trị protein

bottom of page